Pixall AB:s ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR AA 2017:01

1 Inledande bestämmelser

1.1 Följande allmänna avtalsvillkor gäller såvida inte Pixall AB (”Pixall”) och Kunden kommit överens om annat.

2 Avfallets beskaffenhet

2.1 Kunden åtar sig att följa Pixalls anvisningar beträffande hur avfallet skall sorteras, förpackas och hållas tillgängligt för Pixall.

2.2 Följande avfallsslag mottages inte och får inte nedläggas i behållare som tillhandahållits av Pixall om inte parterna skriftligen särskilt överenskommit härom: a) Farligt avfall med den betydelse som anges i 3 § avfallsförordningen (SFS 2011:927) (”Farligt avfall”), explosiva eller brandfarliga fasta eller flytande ämnen, komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser, oxiderande ämnen, gifter, frätande ämnen, starkt luktande, vämjeligt eller eljest hälso- eller miljöfarligt avfall. b) Föremål som skadar behållare eller föremål högre, längre eller bredare än den behållare som föremålet lagts i samt i övrigt de mått som lagligen medges. Om Kunden inte fullgör vad som åligger honom enligt punkterna 2.1 och 2.2 är Kunden ansvarig för den skada som drabbar Pixall med anledning härav.

3 Parternas åtagande

3.1 Pixall åtar sig att utplacera behållare, hämta, borttransportera och behandla avfall i den mängd och på det sätt som anges i detta avtal. Inträffar hämtdagen på en helgdag sker hämtning den tidigast kommande vardagen före eller efter hämtdagen.

3.2 Kundens åtar sig att tillhandahålla avfall av det slag, på det sätt och i den omfattning som anges i detta avtal.

3.3 Pixall övertar ansvaret för och äganderätten till avfallet när hämtning sker eller när avfallet kommer i Pixalls besittning. Kunden är dock alltjämt ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå till följd av att avfallets beskaffenhet inte motsvarar vad som avtalats.

3.4 Kunden ansvarar för att av denne lämnade uppgifter om avfallets innehåll, egenskaper och vikt är korrekta i den mån dessa uppgifter är av betydelse för prissättning eller Pixalls ansvar mot tredje man eller ansvar till följd av lag såsom miljölagstiftning och trafiklagstiftning.

3.5 Kunden ansvarar för att platsen för insamling uppfyller gällande arbetsmiljöbestämmelser samt att det är fritt runt behållare så att hämtning kan ske obehindrat. Transportväg till anvisad uppställningsplats för behållare skall vara fri från hinder. Skulle platsen eller behållare vara blockerade vid hämtning eller utsättning och väntetid härigenom uppstår skall särskild ersättning utgå enligt ordinarie prislista.

3.6 Pixall åtar sig att följa gällande arbetstids- och trafikbestämmelser såsom fordons- och vägbelastning. Kunden kan inte kräva att Pixall skall åsidosätta dessa bestämmelser när tjänsterna fullgörs.

3.7 Lastning av behållare skall ske så att god jämvikt erhålles. Behållare får ej fyllas mer än till dess övre kant. Kunden ansvarar för att vikten av lastad behållare inte överstiger de viktbegränsningar som Pixall anvisat eller vad som följer av bestämmelser om tillåten maxlast och bruttovikt.

3.8 Kunden ansvarar för att anvisad transportväg utanför det allmänna vägnätet är i farbart skick för avsedd transport. Kunden ansvarar för skada på sådan anvisad transportväg samt sådan skada på fordonet, som är en följd av anvisad vägs olämplighet för beställd transport samt för följdskador härav. Pixall har rätt att avböja att utföra transport, då denne bedömer att transporten inte kan utföras utan risk för skada på fordonet, vägen eller annat underlag.

3.9 Pixall ansvarar för att erforderliga tillstånd finns för de transporter som utförs av Pixall. Erforderliga tillstånd för uppställning av behållare på tillståndspliktig plats skall anskaffas och bekostas av Kunden.

3.10 Pixall ansvarar för att avfallet avlämnas vid tillståndsprövade och godkända anläggningar samt att all behandling sker i överensstämmelse med svenska lagar och bestämmelser.

3.11 Pixall åtar sig att så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att återvinna avfallet på ett miljömässigt hållbart sätt

4 Farligt avfall

4.1 Omfattat avtalet Farligt avfall skall varje leverans av Farligt avfall till Pixall föregås av en av kunden behörig undertecknad avfallsdeklaration enligt Pixalls vid var tid gällande dokument (”Deklaration”), om inte annat följer av punkten 4.2.

4.2 Leverans av Farligt avfall kan även ske genom att kunden påkallar leverans samt hänvisar till tidigare lämnad Deklaration

5 Behållare och emballage

5.1 Om inte annat överenskommits skall Pixalls emballage och behållare användas. Emballaget skall vara väl tillslutet. Om kunden tillhandahåller behållare och emballage skall dessa vara ändamålsenliga och godkända av Pixall.

5.2 Behållare som tillhandahålls av Pixall ägs av Pixall. Behållarna får inte förändras, flyttas eller nyttjas till annat ändamål än vad de är avsedda för.

5.3 Om Pixall tillhandahåller behållare åtar sig Pixall att utföra underhåll och reparationer föranledda av normalt slitage. Pixall har rätt utan kostnad för Kunden byta behållaren mot annan.

5.4 Kunden skall vårda behållare väl samt vid skadegörelse rapportera detta till Pixall. Kunden svarar för skada som uppkommer under hyrestiden och därav föranledda reparationskostnader, förutom i de fall då kunden kan visa att skadorna kan hänföras till normalt slitage.

6 Underentreprenör

6.1 Pixall har rätt att anlita underentreprenör för fullgörande av sina åtaganden enligt detta avtal.

7 Prissättning

7.1 Prissättning sker en enligt gällande prislista eller i enlighet med vad parterna överenskommit. Prisuppgifterna avser tjänster utförda under ordinarie arbetstid om inte parterna överenskommit om annat. Övertidsersättning debiteras för tjänste utförda utanför ordinarie arbetstid.

7.2 För väntetid som inte förorsakats av Pixall debiteras väntetidsersättning. Pixall förbehåller sig rätten att debitera för extra kostnader förorsakade av felaktigt sorterat eller tillhandahållet avfall.

8 Prisjustering och avtalsvillkorsförändringar

8.1 Priser justeras årligen. Nya lagar, föreskrifter eller anvisningar, liksom andra beslut av myndighet som träder i kraft och som medför höjda kostnader skall föranleda omedelbar prisjustering.

8.2 Priser och avtalsvillkor kan komma att justeras med hänsyn till omständigheter hänförliga till ändrade behandlingskostnader, ökade transportkostnader, produktförändringar, organisationsförändringar samt andra omständigheter över vilka Pixall inte råder. Vid sådan justering skall Pixall skriftligen senast trettio (30) dagars före det att förändringarna träder i kraft meddela Kunden. Kunden har därvid rätt att, senast två (2) veckor efter det att Pixall avsänt meddelandet, skriftligen säga upp avtalet. Avtalet upphör därefter tre (3) månader efter uppsägningen. Utnyttjar Kunden sin rätt till uppsägning skall någon prisjustering inte ske under resterande avtalstid.

9 Betalningsvillkor

9.1 Fakturering sker månadsvis i efterskott om annat ej avtalats. Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter fakturadatum. Kvarstår fakturan obetald efter fakturans förfallodag äger Pixall rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med vad som anges på respektive faktura.

10 Ändringar och tillägg

10.1 Ändringar och tillägg till detta avtal kan ske såväl muntligen som skriftligen. Ändringar som skett muntligen anses bindande efter det att de verkställts. Förändringar av tjänsternas utformning såsom hämtningsadresser, hämtningsfrekvens och kärl skall meddelas Pixall senast tio (10) dagar innan förändringen skall verkställas.

11 Byte av Kund

11.1 Byte av kund kan göras vid till exempel verksamhets eller fastighetsöverlåtelse. En begäran om byte skall skriftligen meddelas Pixall och undertecknas av Kunden samt den nya Kunden. Sådant meddelande skall innehålla kontaktuppgifter om den nya Kunden samt vara Pixall tillhanda senast en månad innan kundbytet skall ske. Om ett sådant meddelande inte lämnas kvarstår Kunden som betalningsansvarig även efter en eventuell verksamhetsöverlåtelse eller avflyttning och avtalets bestämmelser om uppsägning och förtida upphörande av avtalet äger tillämpning.

12 Force Majeure

12.1 Pixall befrias från sina skyldigheter att fullgöra avtalet om omständigheter av Force Majeurkaraktär föreligger såsom omständigheter utanför Pixalls kontroll, exempelvis men inte begränsat till, konflikt, krig eller militärinkallelser, förfogandeförbud, rekvisition, beslag, export- och importförbud, uppror eller upplopp liksom alla omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Pixall, dess leverantörer, avfallsmottagare eller inom kommunikationsväsendet.

13 Sekretess

13.1 Parterna förbinder sig att med de begränsningar som framgår av lag eller myndighetsbeslut inte för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som den andra partens affärshemlighet. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående. Vad som anges i denna bestämmelse skall äga tillämpning under fem års tid efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla.

14 Uppsägning och förtida upphörande

14.1 Vardera parten äger rätt att skriftligen säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligen åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från det att part påkallat rättelse. Vardera parten äger också rätt att skriftligen säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

15 Reklamation och ansvarsbegränsning

15.1 Vill kunden åberopa att Pixall utfört tjänsterna felaktigt skall reklamation framställas genast från det att Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet. Talan mot Pixall som grundar sig på detta avtal skall väckas inom ett år från det att omständigheten som talan grundar sig på inträffade. Har tiden för talan försuttits får fordran inte göras gällande på annat sätt såsom genom genkäromål eller kvittning.

15.2 Pixall ansvarar inte skada som behållare orsakar om skadan inträffar då behållare är i kundens besittning. Pixalls skadeståndsansvar är inskränkt till direkt skada Kunden kan inte kräva att Pixall skall fullgöra sitt åtagande om kunden inte tillhandahåller och sorterar avfallet i enlighet med Pixalls anvisningar.

16 Tvist

16.1 Svensk rätt är tillämplig på detta avtal.

16.2 Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras slutligt i enlighet med Västsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråds regler om medling och skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. Pixall äger dock rätt att för att få betalning för förfallen fordran väcka talan vid kronofogdemyndighet och/eller allmän domstol i Kundens hemort. Om tvist uppstått befrias inte part från skyldighet fullgöra sina åligganden enligt avtalet.